Wetenschapstoets van voorgenomen beleid

 

Over de wetenschapstoets

Sinds begin 2018 is het kabinet verplicht beleids- en wetsvoorstellen helder te onderbouwen (artikel 3.1 Comptabiliteitswet). Begin 2020 is door de Tweede Kamer de behoefte uitgesproken aan een wetenschappelijke beoordeling van die onderbouwing: zijn de keuzes die het kabinet heeft gemaakt wetenschappelijk houdbaar? Zijn er bewezen effectieve(re) beleidsalternatieven in andere landen? Is de evaluatiestrategie doorwrocht? De wetenschapstoets wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd door twee wetenschappers van verschillende universiteiten en met verschillende onderzoeksdisciplines, die geen bemoeienis hadden met de totstandkoming van het te beoordelen beleidsvoorstel. Voor de wetenschapstoets is in de eerste pilotfase een standaardformulier ontwikkeld dat op 8 september 2020 is aangeboden aan de Tweede Kamervoorzitter. Na afronding van de tweede pilotfase, waarin het formulier werd getest, is het instrument geëvalueerd en in november 2021 aan het instrumentarium van de Tweede Kamer toegevoegd.

Uitgevoerde wetenschapstoetsen

NB: de wetenschappers presenteerden hun bevindingen aan de betreffende Kamercommissie, meestal in de vorm van een technische briefing. Al deze bijeenkomsten kunt u terugkijken op de website van de Tweede Kamer.

2024

2023

2022

2020-2021

(tweede pilotfase)

2020

(eerste pilotfase)