Wetenschapstoets van voorgenomen beleid

Over de wetenschapstoets

Sinds begin 2018 is het kabinet verplicht beleids- en wetsvoorstellen helder te onderbouwen (artikel 3.1 Comptabiliteitswet). Begin 2020 is door de Tweede Kamer de behoefte uitgesproken aan een wetenschappelijke beoordeling van die onderbouwing: zijn de keuzes die het kabinet heeft gemaakt wetenschappelijk houdbaar? Zijn er bewezen effectieve(re) beleidsalternatieven in andere landen? Is de evaluatiestrategie doorwrocht? De wetenschapstoets wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd door twee wetenschappers van verschillende universiteiten en met verschillende onderzoeksdisciplines, die geen bemoeienis hadden met de totstandkoming van het te beoordelen beleidsvoorstel. Voor de wetenschapstoets is in een pilotproject een standaardformulier ontwikkeld dat op 8 september 2020 is aangeboden aan de Tweede Kamervoorzitter.

Uitgevoerde wetenschapstoetsen

pilotfase I: 10 april 2020 –   8 september 2020

pilotfase II: december 2020 – heden